REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Przedmiot regulacji oraz zasady sprzedaży

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.wirtualnymarket.pl działającego pod adresem www.wirtualnymarket.pl , składania zamówień Towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, umieszczania przez Kupującego ceny za nabywane Towary oraz uprawnienia Kupującego związane z umową sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość.

1.2. Sklep internetowy www.wirtualnymarket.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (umowa zawierana na odległość).

Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje
 1. Konsument – to osoba fizyczna, która zawiera umowę z Sprzedawcą w ramach sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Strona internetowa lub Sklep – odnosi się do strony internetowej www.wirtualnymarket.pl, na której Sprzedawca prowadzi sklep.
 3. Klient – to każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży.
 4. Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która ma zdolność prawną i prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, oraz dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Sprzedawca – to firma XXX (NIP: XXX, REGON: XXX), z siedzibą w 62-590 Golinie, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 29, który jest właścicielem sklepu Kacper Grzelak.
 7. Treść cyfrowa – to dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
 8. Trwały nośnik – to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez odpowiedni czas, służący celom, do których te informacje są przeznaczone, oraz pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.
 9. Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w regulaminie.
 10. Koszyk – to element oprogramowania Sklepu, w którym Klient może widzieć wybrane do zakupu Produkty, a także modyfikować dane Zamówienia, w szczególności ilość produktów.
 11. Operator płatności – Operatorem płatności jest Serwis HotPay.
§ 3 Składanie zamówienia

Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym www.wirtualnymarket.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien przejść przez następujące kroki:

 1. Wybór odpowiedniego Produktu będącym przedmiotem Zamówienia poprzez przeglądanie produktów.
 2. Dodanie wybranego Towaru do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”(lub równoznaczny).
 3. Przejście do koszyka, sprawdzenie zawartości zamówienia i kontynuowania dalszych zakupów poprzez kliknięcia „Wróć do sklepu” lub wybranie opcji „Przejdź do płatności” .
 4. Wypełnienie Formularza zamówienia, podając niezbędne dane kontaktowe i adresowe oraz ewentualnie jeśli Kupujący posiada – wprowadzenie kuponu rabatowego .
 5. Zapoznanie się z regulaminem i potwierdzenie akceptacji.
 6. Złożenie zamówienia poprzez przycisk „Kupuje i płacę” lub podobny i dokonanie stosowanej płatności na stronie Operatora płatności.

Akceptacja Regulaminu przez klienta obejmuje jednocześnie złożenie przez Klienta oświadczeń o następującej treści:

 • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
 • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu.
 • Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które udostępniam za pomocą formularza zamówienia, przez Administratora, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.
 • Oświadczam, że jestem świadomy/a utraty możliwości odstąpienia od umowy.

W odpowiedzi na otrzymane Zamówienie, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail po zaksięgowaniu płatności przez zewnętrznego operatora płatności. Wiadomość ta potwierdza przyjęcie Zamówienia.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie zaksięgowania płatności przez zewnętrznego Operatora płatności, co równocześnie oznacza, że konsument traci możliwość odstąpienia od umowy.

§ 4 Ceny i płatności
 • Ceny wszystkich Towarów widoczne na stronie Sklepu internetowego www.wirtualnymarket.pl podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT
 • Do ceny każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które są uzależnione od wybranej przez Kupującego Formy dostawy.
 • Kupujący ma możliwość wyboru jednej z dostępnych Form płatności, które obejmują między innymi: przelew bankowy, płatność kartą płatniczą, płatność elektroniczna
 • W przypadku wyboru przelewu bankowego jako Formy płatności, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 • Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w ustalonym terminie, zamówienie może zostać anulowane przez Sklep internetowy www.wirtualnymakret.pl
 • W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznej, Kupujący zostaje przekierowany na zabezpieczoną stronę płatności, gdzie może dokonać transakcji. Sklep internetowy www.wirtualnymarket.pl gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz poufność informacji dotyczących płatności.
 • Po dokonaniu płatności, Kupujący otrzymuje potwierdzenie płatności, a Sklep internetowy www.wirtualnymarket.pl przystępuje do realizacji zamówienia.
§ 5 Reklamacja i gwarancja

Każdy Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz według Polityki zwrotów i reklamacji. Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail zwrot@wirtualnymarket.pl lub na adres Sprzedawcy.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

§ 6 Płatności

Dokonanie płatności odbywa się za pomocą przelewu bankowego przy użyciu zewnętrznego operatora płatności HotPay.

Ceny widoczne na stronie są wyrażone w cenach brutto.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Sklep internetowy www.wirtualnymarket.pl zachęca Kupujących do zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności i polityką zwrotów dostępnymi na stronie internetowej, gdzie znajdują się ważne informacje dotyczące zakupów, ochrony danych osobowych i innych kwestii prawnych.

§ 8 Postanowienia Końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są sporządzane w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, sposobów płatności i dostawy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2023.

Dziękujemy za skorzystanie z usług Sklepu internetowego www.wirtualnymarket.pl Życzymy udanych zakupów i satysfakcji z wybranych produktów!